PRAVILA FORUMA

 :rsb:  Srpski jezik - Pravila foruma

Forum OGAE Srbija je pokrenut 9. aprila 2008. godine. Cilj OGAE Srbija foruma je razmena mišljenja i informacija u vezi sa Pesmom Evrovizije i muzičkim dešavanjima, kao i povezivanje ljudi sa sličnim interesovanjima. Pristup forumu imaju svi registrovani korisnici. Registracija korisničkog naloga na OGAE Srbija forumu je besplatna i jednostavna. Na forum OGAE Srbija su dobrodošli svi članovi, bez obzira na poreklo, rasu, nacionalnost, veroispovest, seksualnu orijentaciju i niko nema pravo da ih na osnovu toga diskriminiše.
 • Član je obavezan da poštuje pravila foruma.
 • Član je obavezan da poštuje druge članove i njihovo mišljenje bez obzira da li se sa njime slaže ili ne.
 • Iznošenje podataka kojim bi se mogla narušiti privatnost ili ugled drugih članova je zabranjeno.
 • Nickove forumaša na forumskim izborima, obavezno je ispravno pisati, pri čemu se moraju razlikovati mala i velika slova. Pravilnici forumskih izbora su definisani zasebno u okviru odgovarajućih tema, a u skladu sa ovim pravilima.
 • Izbegavajte slanje više poruka za redom. Sve što ste izostavili, možete lako dodati koristeći opciju "Izmeni" koja se nalazi u okviru svake poruke.
 • Ukoliko želite da postavite neku temu, dužni ste da koristeći Pretragu ili na drugi način, proverite da li slična i odgovarajuća tema već postoji. Ako ne znate gde da postavite temu, to uradite u forumu Chit-chat, odakle će je uredništvo foruma preseliti na pravo mesto.
 • Ukoliko prenosite tekst sa interneta ili iz novina, dužni ste da navedete njegov izvor.
 • Zabranjeno je pisanje poruka velikim slovima (ALLCAPS) jer se taj način pisanja smatra vikanjem.
 • Zabranjeno je lažno predstavljanje i korišćenje višestrukih naloga na forumu od strane iste osobe. Ukoliko više ljudi koristi isti računar ili istu internet konekciju, i žele da učestvuju na forumu, dužni su o tome da obaveste administratora ili moderatore foruma.
 • Zabranjeno je postavljanje iste poruke više puta u istoj ili u različitim temama i forumima.
 • Uznemiravanje članova putem privatnih poruka ili slanje reklama najstrože je zabranjeno.
 • Svaka reklama i ostavljanje linkova ka drugim forumima i sajtovima na bilo kom delu foruma, uključujući potpis, lični tekst i privatne poruke je zabranjeno, osim u slučaju kada se radi o sponzorima OGAE Srbija i destinacijama koje su prihvatljive za administratora i moderatore foruma. Dozvoljeno je u svom profilu u okviru stavke sajt postaviti adresu internet prezentacije po želji, ali nije dozvoljeno postavljati tekst ili grafičke elemente koji pozivaju članove da posete web sajt iz profila.
 • Najstrože je zabranjeno vređanje i provociranje administratora i moderatora foruma. Ako ste nezadovoljni nekim njihovim postupkom ili opštim ponašanjem, to iznesite u temi Predlozi i utisci o forumu ili im se obratite putem privatne poruke.
 • Maksimalna ukupna veličina slika i/ili animacija u potpisu je 720px širine i 150px visine. Maksimalni broj banera u potpisu zavisi od njihove veličine.
 • Dozvoljena dužina teksta u potpisu je 6 redova pri podrazumevanoj veličini slova.
 • Dozvoljena veličina fajlova koji se postavljaju kao avatar ili u potpis je 100KB. Ako je vaš avatar animiran, onda takav ne može biti i vaš potpis i obrnuto, ako u potpis postavite animaciju, onda avatar ne može da je sadrži. Takođe, treba izbegavati postavljanje većih slika u postove. Ako uredništvo foruma proceni da takve slike znatno usporavaju otvaranje stranica na forumu, one će biti uklonjene.
 • Zabranjeno je korišćenje ALLCAPS i postavljanje linkova u ličnom tekstu.
 • Zabranjeno je postavljanje sadržaja kojima se krše zakoni Republike Srbije.
 • Ukoliko niste sigurni da li se Vaš potpis uklapa u pravila foruma, možete zatražiti mišljenje administratora ili moderatora, te zatražiti pomoć u procesu optimizacije ili smanjivanja slika.
 • Ukoliko član prekrši neko od pravila ponašanja na forumu, administrator i moderatori imaju pravo da javno i/ili putem privatnih poruka upozore člana da ne ponavlja radnje koja su predmet upozorenja. Članovi nemaju pravo da se javno protive odlukama administratora i moderatora.
 • Svaki član može da prijavi poruku kojom se na bilo koji način krše pravila foruma. Prijava problematične poruke se vrši putem funkcije "Prijavi uredniku" koja se nalazi u donjem desnom uglu svake poruke.
 • Prijava problematične privatne poruke se vrši putem funkcije "Prijavi administratoru" koja se nalazi u donjem desnom uglu svake privatne poruke. Procesom prijave, privatna poruka postaje dostupna administratoru.
 • Administrator i moderatori foruma zadržavaju diskreciono pravo da, kada smatraju da situacija to zahteva, odreaguju na način koji smatraju prikladnim, čak iako se on ne nalazi u pravilima ili se sa istima kosi.
 • Administrator i urednici zadržavaju pravo da obrišu postove ili banuju korisnike.
 • Administrator zadržava pravo da bilo kada promeni ova pravila.
Poslednja izmena pravila: 14.04.2013.

:gbb:  English language - Forum rules

OGAE Serbia forum began with its work on 9th April 2008. The goal of this forum is to make people exchange their opinions and informations related to Eurovision Song Contest and different music events, as well as connecting people who share similar interests. Everyone who becomes a registered user has the access to the forum. The registration process is very simple and it's free. Everybody are welcome to register, no matter what country they are coming from, race, nationality, religion or sexual orientation and nobody has the right to discriminate them because of this.
 • A member must respect the forum rules.
 • A member must respect other users and their opinions, even if he doesn't agree.
 • Informations that could have a negative influence on any of the users, ruining his privacy, will not be allowed either.
 • Nicks of all users must be written correctly, and everyone has to make a difference between small and capital letters. Rules of the forum contests are defined for themselves, in the right topics, and in connection with these main rules.
 • Don't make double, triple... or more posts one after another. If you missed something, you can easily edit your message using the option "Modify" which is located on every post.
 • If you want to post a new topic, you must use the search function, or the other way, check if there is a similar topic already that could match your criteria. In case you don't know where to post a topic, please post it in the Chit-chat, forum, where the forum administration will move it to the right place.
 • If you are posting a text from the internet, or the newspapers, you must put its source.
 • It's not allowed to write messages using capital letters (ALLCAPS) because it is considered as rude behavior and yelling.
 • It's forbidden to use double accounts, or make a false presentation of yourself. If more people are using the same computer, or the same internet connection, and they want to be a part of the forum, they must inform the forum administrator or the forum moderator about this.
 • It's not allowed to post the same message in the same and/or different topics and forums.
 • Disturbing and bullying the other members via private messages, and posting the commercial banners is strictly forbidden.
 • Every commercial and posting the links to the other forums and websites on any other section of the forum, including the signature, personal text and contents of the private messages are forbidden, except if the posters are sponsors of OGAE Serbia and if the destinations are acceptable for the forum administrator and the forum moderator. It is allowed to post a desirable website address inside your profile in the section site, but it's not allowed to post any text or graphics with the goal to make other users click on it and visit the website, they are linked with.
 • It's strictly forbidden to insult and provoke the forum administrator and the forum moderator. If you are not happy with some of their actions, or behaviors, feel free to say your opinion in the topic Predlozi i utisci o forumu or contact them over a private message.
 • The total length of the pictures and/or animations in the signatures is 720x150px. The total number of banners in the signatures depends on their size.
 • The allowed length of text in the signature is 6 rows with the default size of the letters.
 • The allowed size of the files that are located in an avatar or in the signature is 100 KB. If your avatar is animated, then you can't have an animated signature and vice versa, if you set up the animation in the signature, then your avatar cannot contains it. Also, posting big pictures on the board should be avoided. If the forum management thinks that those pictures are slowing down the opening of the pages on the board extensively, then they will be removed.
 • It's forbidden to use ALLCAPS and post the links in the personal text.
 • It's not allowed to post contents that violate the law of Republic of Serbia.
 • In case you're not sure if your signature is valid, you can ask for the opinion of the administrator or the moderator, and ask for help in the optimization process and the reducement of pictures.
 • If a member violates any of the forum rules, administrator and moderator have the right to warn the user in public, or via PM (private message) not to repeat that act again. Members have no right to argue in public about the decissions of the administrator and moderator.
 • Every member can report a message that violates the rules of the forum. A report of the problematic message can be done by clicking on the "Report to moderator" button which is located in the lower right corner of each message.
 • A report of the problematic private message can be done by clicking on the "Report to admin" which is located in the lower right corner of each private message. After the report ends, the private message can be viewed by the administrator.
 • The administrator and the moderator keep all rights to, if the situation requires, react in the way they think it's the best, even if it is not located in the rules, or it is violating any of the rules.
 • The administrator and moderators reserves the right to delete posts or ban users as appropriate.
 • The administrator reserves the right to change the forum rules at any time.
Last modified: 14th April 2013.